แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ
ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 
**************************
 
วันที่ เดือน พ.ศ.
 
ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ อำเภอ/เขต จังหวัด
อายุ ปี เพศ อาชีพ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
 
ข้อ 1
ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
   
ได้
ไม่ได้
   
ข้อ 2
หากไม่ได้จะทำอย่างไร
ข้อ 3
การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่าเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง
   
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
   
ข้อ 4
ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไขและ/แก้ไขด้วยวิธีใด
 
ลงชื่อ ผู้ตอบแบบสอบถาม
                                                                                          ( )
 
 
รหัสส่งข้อมูล :