ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เชิญชวนผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิ
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

หรือจะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หมายเลข Meeting ID  474 483 0072 และ Passcode 555555 พื่อเข้าสู่ระบบการประชุม
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2564